Aktualności

Informacja dla Myśliwych

Informacja dla Myśliwych

Koledzy Myśliwi – wszyscy

W związku z przedłużającą się pandemią a zatem ograniczoną możliwością kontaktów /najbliższe WZCZ możliwe miesiąc po ogłoszeniu zakończenia pandemii/ zarząd koła postanowił poinformować Kolegów myśliwych o bieżącej działalności i podjętych działaniach.

Składka na rok gospodarczy 2021/2022 wynosić będzie 520 zł i jest pomniejszona o kwotę 100 zł. ze względu na brak polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021.Minimalnie jedną czwartą składki tj.130 zł. należy wpłacić do pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego się kwartału.Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto koła nr . r-ku 40 9096 0004 2003 0066 9988 0001 lub do skarbnika „który będzie w każdą pierwszą sobotę miesiąca w domku na Woli Węgierskiej w godz.16-17.po uprzednim upewnieniu się te1.501643431. Terminowe opłacenie składek jest warunkiem wykonywania polowania. Wpłacając składki na konto w banku należy wpłacać tylko kwoty należne tak aby nie powodować nadpłat na koniec roku. W razie wątpliwości należy skontaktować sie ze skarbnikiem. W roku 2019/2020 wypłacono rolnikom z tytułu szkód 81 714.- zł. a w mijającym 62 399. – zł. i wykonano ponad 200 szacowań. Mając na uwadze bardzo duże kwoty odszkodowań należy wzmóć zaangażowanie w ochronę upraw. Obecnie zarząd koła zakupił w zakładzie„ STOLWIL” u kol. Wilewski Paweł wysiadki w ilości 10 szt. które są ponumerowane i w dyspozycji Łowczego. W razie potrzeby ilość ta będzie zwiększona. Do szacowania szkód zarząd powołał kol. Gil B — Blajer A -Podolak W – Cichowlas J – Granda P- Matyja D – Pilch W – Wilewski T -Wilewski P -Wilewski Ł – Rymarz F – Pieniążek W . W sytuacjach trudnych wspomagać będą członkowie zarządu. Za wykonanie szacowań koledzy otrzymują zgodnie z uchwalą WZCZ 20 zł. za protokół szacowania ostatecznego oraz są zwolnieni z odpłatności za rbg. wykonując min 10 szacowań. Zwrot kosztów dojazdu odbywa sie na podstawie miesięcznych rachunków wystawionych przez szcującego w oparciu o stawki państwowe za 1 krn. W miarę potrzeb i zgodnie z uchwałą WZCZ nr.14 prowadzone będą dyżury. Kordynatorem wszelkich działań z tytułu szkód jest kol. prezes Zb. Dąbek. Wszystkie wymienione czynności mają na celu ograniczenie szkód a zatem obniżenie wypłacanych odszkodowań i utrzymanie składki na koło na dotychczasowym poziomie. W mijącym roku gospodarczym w związku z obowiązującymi nas zarządzeniami w sprawie asf koło otrzymało chłodnię w dzierżawę a musiało wykonać płytę i inst. elektryczną , podłączenie wody i kanalizacji na własny koszt co pochłonęło ok.10 tys zł. Na koniec roku środki pieniężne które posiada koło to kwota 69 404.- zł. Przeprowadzając roczną inwentaryzację stwierdzono szereg nieprawidłowości odnośnie ilości nęcisk ich umiejscowienia oraz budowy ambon. W związku z powyższym podajemy niżej wykaz nęcisk na które zarząd wyraził zgodę i są zarejestrowane. Przypominamy że aby wybudować ambonę , założyć nęcisko należy zwrócić się pisemnie do zarządu koła i uzyskać pozytywną opinię. Uchwałą koła mówi że myśliwy może na każdym obwodzie posiadać jedno nęcisko. Wszystkie nęciska nie wymienione w wykazie należy trwale zlikwidować do dnia 30.05.2021r. Wszystkie ambony niezależnie przez kogo zbudowane i jak oznakowane są własnością koła. Po tym terminie zostanie przeprowadzona kontrola. Zarząd informuje że jest zwolennikiem założenia elektronicznej książki ewidencji polowań w oparciu o program PZL oraz strony internetowej i czyni starania o realizacje w możliwie krótkim czasie.

Wykaz nęcisk

Zieliński K. łąka za Pawłem

Rymarz P. Pasieki

Gil B Spalona wierzba GrandaP Skotnik

Podolak W Wólka Rzeplińska

Sznaj der K Piaski

Stec M. Nad Dębskim Dziukiewicz G. Korzenie skr.lasu

Gil H. k.Wojtowiczki Wilewski Ł. Jajcuchowe potoki

Wilewski T za kościołem Wola Węgierska skr.lasu

Obwód 131

Blajer A Szerokie wody/stary szyb las/

Kuras J. Tłocznia gazu Tuligłowy

Drzymała K Za tłocznią gazu Tuligłowy

Cichowlas J Za Pisiem księży las

Pilch W. Gruszów las

Pieniążek W Ziemianka poniżej Gruszowa

Łuc E.Powyżej Mazurkiewiczowych krzaków

Łach R. Szerokie wody /potok przy wj. do lasu!

Knytel P. Nowy świat kapliczka

Golba W. Nowy świat powyż. Bancarki

Luc P. Nowy świat nad Szpakiem

Wilewski T. Skraj lasu żydowskie

Szkoła J. Bystrowskie /pole własne/

Rymarz F. Bystrowskie za ost, sadem

Kurasz St. Klin Bystrowskie

Zieliński K. Las poniż. Lenczyka

Pempek J. Za baraniarnią

Dąbek Z. Skraj lasu łza Jaśką/

Mgdoń Cz.Ziembów ugor Matyja D. Las oddz.77gpowyż. skarb. miedzy.